Archiwa: BlackBoxy

 • Pasja Minicon 2023

  Pasja Minicon 2023

  Pasja Mini­con to impre­za, któ­ra jest fan­ta­stycz­nym świa­teł­kiem w mro­ku nad­mor­skie­go listo­pa­da. Lubi­my Mini­con i od jego pierw­szej edy­cji jest miej­scem, gdzie pro­mu­je­my lar­py wśród trój­miej­skie­go fan­do­mu. Dla­te­go znów zapra­sza­my Was na dwa dni do Gdy­ni na kolej­ną odsło­nę imprezy  Pasja Minicon W pro­gra­mie tego­rocz­nej edy­cji będzie­cie mogli zagrać aż w trzy nasze gry: W pro­gra­mie…

 • BlackBox No.120 – V Trójmiejski Weekend z Warsztatami i Larpami

  BlackBox No.120 – V Trójmiejski Weekend z Warsztatami i Larpami

  Jak co roku otwie­ra­my kolej­ny sezon naszej dzia­łal­no­ści week­en­do­wym wyda­rze­niem skie­ro­wa­nym głów­nie do gra­czy. Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was 2 warsz­ta­ty, na któ­re zapra­sza­my do Kon­su­la­tu Kul­tu­ry w Gdy­ni oraz na larp, któ­ry odbę­dzie się w wyjąt­ko­wo magicz­nych wnę­trzach gdań­skie­go Ratu­sza Sta­ro­miej­skie­go. Warsztaty W pew­nych aspek­tach lar­py moż­na trak­to­wać niczym inwe­sty­cję. Opła­ca się być dobrym gra­czem i…

 • Hotel California — odsłona testowa

  Hotel California — odsłona testowa

  Zapra­sza­my na testy nowe­go lar­pu Mar­ci­na Zaj­dla i Pio­tra Milewskiego Hotel California Gra dosta­ła się do fina­łu kon­kur­su lar­po­we­go Lar­po­we Lau­ry 2023. Jej auto­rzy bar­dzo chcą prze­te­sto­wać larp przed ofi­cjal­ną pre­mie­rą, któ­ra bedzie mia­ła miej­sce w War­sza­wie w sobo­tę, 3 czerwca. Zapra­sza­my wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by do wzię­cia udzia­łu i podzie­le­nia się feed­bac­kiem do desi­gnu gry!  Wyda­rze­nie…

 • Zakończenie Sezonu 9!

  Zakończenie Sezonu 9!

  Dro­dzy Gra­cze i Graczki!  9 sezon za nami! Nad­szedł więc czas, aby zatrzy­mać się i przez chwi­lę powspo­mi­nać to co było dobre, zapo­mnieć to co było złe i zasta­no­wić się co na nasz cze­ka w przyszłości. Zatem: ofi­cjal­nie zapra­sza­my Was na inte­gra­cyj­ne ogni­sko pod­su­mo­wu­ją­ce dzie­wią­ty rok naszej dzia­łal­no­ści. W programie: Tym razem żad­ne­go lar­pu i…

 • BlackBox Summer Week 2023

  BlackBox Summer Week 2023

  O Festiwalu Skąd pomysł? Kie­dy w 2014 roku powo­ła­li­śmy Black­Box 3City do życia, miał wypeł­nić puste, zimo­we mie­sią­ce lar­pa­mi. Przez 4 lata, od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka nie orga­ni­zo­wa­li­śmy żad­nych spo­tkań. Wyda­wa­ło nam się, że ofer­ta let­nich kon­wen­tów i festi­wa­li lar­po­wych jest na tyle boga­ta, iż uczest­ni­cy naszych spo­tkań na pew­no znaj­dą w niej coś dla…