Strona główna » Wieści » Strona 14

Apokalipsa do pogrania i poczytania

Ostat­ni­mi cza­sy mamy wraże­nie, że ser­wis Hum­ble Bun­dle dos­tosowu­je swo­je pro­moc­je do naszego reper­tu­aru. 2 grud­nia pro­duku­je­my dla Was larp Warham­merowy — HB wrzu­ca książ­ki osad­zone w tym uni­w­er­sum. Szyku­je­my mate­ri­ały do naszego pier­wszego cyk­liku w set­tin­gu postapo-dig­i­­tal-dystopii* i oto proszę: HUMBELE BUNDLE DYSTOPIAN (kończy się za 4 dni) i HUMBLE BUNDLE DYSTOPIAN WORLDS (kończy się …

Apokalip­sa do pogra­nia i poczy­ta­nia Read More »

Błogosławieni Głupcy — opis świata

Za niecałe 2 tygod­nie prze­niesiemy się w kos­mos, do uni­w­er­sum gry Warham­mer 40 000. Warto więc dowiedzieć się nieco więcej o miejs­cu, które przyjdzie nam odwiedz­ić. Może na początek wystar­czy rzut oka do notatek jego mieszkań­ca?… Plan­e­ta Deuter przez więk­szość swo­jej his­torii cieszyła się względ­nym spoko­jem. Z dala od więk­szych i bardziej zalud­nionych sek­torów Imperi­um, …

Bło­gosław­ieni Głup­cy — opis świa­ta Read More »

Złota Kobra i Warhammer w kosmosie

… Czyli garść wieś­ci o tym, co przy­go­towal­iśmy dla Was do koń­ca bieżącego roku. Black­Box No54 — 18 listopa­da 2018 — to prezen­tac­ja dwóch gier, które wzięły udzi­ał w tegorocznej edy­cji konkur­su lar­powego Gold­en Cobra. Kom­plet infor­ma­cji zna­jdziecie na naszej stron­ie i dedykowanym wydarze­niu w ser­wisie Face­book. Black­Box No55 — 2 grud­nia 2018 — Warham­mer …

Zło­ta Kobra i Warham­mer w kos­mosie Read More »

Larp “New Blood” — frakcje i delegacje

Zan­im wybierze­cie się na nasz larp — warto poczy­tać co nieco o del­e­gac­jach, które pojaw­ią się dziś wieczór na aukcji alchemicznej krwi… 🙂   Sojusz Ham­burg-Lube­­ka W 1241 roku Wolne Mias­to Rzeszy w Ham­bur­gu i Wolne Mias­to Rzeszy w Lubece pod­pisały for­mal­ny sojusz, przyj­mu­jąc te same prawa, te same prak­ty­ki hand­lowe i ten sam sys­tem …

Larp “New Blood” — frakc­je i del­e­gac­je Read More »

BB51 — gdzie gramy, jak trafić?

Kochani, już dziś star­tu­je nasz pier­wszy trójmiejs­ki week­end z larpa­mi i warsz­tata­mi. Aby zre­dukować ryzyko błądzenia po mieś­cie Gdańsku, przy­go­towal­iśmy pod­powiedzi graficzne. Po pier­wsze: Budynek NOTu, w którym odbędą się … …W sobotę, 29go wrześ­nia: warsz­taty o emoc­jach i spotkanie infor­ma­cyjne o set­tin­gu Wam­pir: Mroczne wie­ki w którym osad­zony jest larp New Blood (start o 11:00); warsz­taty o …

BB51 — gdzie gramy, jak trafić? Read More »

Przewiń do góry