Strona główna » Wieści » Strona 16

Larp “New Blood” — lista wakatów

Panie i Panowie, zim­no- i ciepłokr­wiś­ci. Przed wami wyczeki­wana lista wakatów na główną grę Black­Box No51: larp New Blood. Co zro­bić, żeby otrzy­mać postać? Przeczy­taj opisy postaci zna­j­du­jące się poniżej. Wybierz rolę, która najbardziej ci odpowia­da i wyda­je się najbardziej intere­su­ją­ca. Opłać bilet — w OPISIE WYDARZENIA zna­jdziesz lin­ki do biletów na wszys­tkie punk­ty pro­gra­mu, które …

Larp “New Blood” — lista wakatów Read More »

BlackBox Weekend — Goście, goście

Do pięćdziesiątego pier­wszego Black­Boxu został dokład­nie miesiąc. Czas przed­staw­ić syl­wet­ki goś­ci naszego wydarzenia. Wśród nich po raz pier­wszy: gość z zagrani­cy; goś­cie z Poz­na­nia; gość związany ze sceną impro; Niniejszym, przed Wami: LARPY Jacob Klün­der Duńczyk, lat 42. O sobie mówi tak:“Larpuję pon­ad 20 lat. Pier­wsza gra jaką prowadz­iłem był (powszech­nie uznany za przy­na­jm­niej niedoro­biony) …

Black­Box Week­end — Goś­cie, goś­cie Read More »

BlackBox No.51 — BlackBox Weekend

Zaprasza­jąc Was na każdy Black­Box nie zaprasza­my Was tylko na larp. Zaprasza­my do spędzenia razem wiec­zoru, który skła­da się z warsz­tatów, gry i równie ważnych „rozmów po” – w swo­bod­nej i przy­jaznej atmos­ferze. Zależy nam, byś­cie zor­ga­ni­zowane przez nas wydarze­nie postrze­gali jako całość i jako dobrze, wartoś­ciowo spęd­zony czas. Dlat­ego tak ogrom­ną wagę przy­wiązu­je­my do każdego z …

Black­Box No.51 — Black­Box Week­end Read More »

BB49 — wydarzenie odwołane

Z przykroś­cią infor­mu­je­my, że z uwa­gi na niewystar­cza­jące zain­tere­sowanie najbliższym larpem jesteśmy zmuszeni odwołać nasze najbliższe spotkanie. Prosimy o kon­takt wszys­t­kich, którzy kupili bile­ty, abyśmy mogli dokon­ać zwro­tu wpła­conych pieniędzy. Przy okazji, zaprasza­my na ostat­ni Black­Box No50, który odbędzie się 6go maja. Wydarze­nie będzie dar­mowe. Do zobaczenia! 🙂

NOWY TERMIN: Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny

Drodzy uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki spotkań Black­Box 3City! Na prośbę wielu z was, który w rozpoczy­na­ją­cy się dziś week­end chcą wziąć udzi­ał w kon­wen­cie lar­powym SPOT i/lub fes­ti­walu plan­szówkowym GRAMY!, w porozu­mie­niu z gracza­mi i graczka­mi, którzy już nabyli bile­ty, przenosimy nasze 49 spotkanie na: SOBOTĘ, 21go kwiet­nia. Miejsce (Kaw­iara­nia “Młody Byron” w sopockim Dworku Sier­ak­wos­kich) …

NOWY TERMIN: Zaręczyny i Zdradzieck­ie Czyny Read More »

Przewiń do góry