Strona główna » larp » Strona 32

Sokrates

Sokrates to poli­ty­cznie niepopraw­na jeep­for­mowa kome­dia, opier­a­ją­ca się na bezczel­nych stereo­ty­pach. Wyma­gane poczu­cie humoru, dys­tans do świa­ta i umiejęt­ność śmi­a­nia się nie tylko z innych, ale też z samych siebie. Gra z akty­wnym uczest­nictwem pub­licznoś­ci.

Olimpic Carrier

Larp odby­wa się na zagu­bionym w przestrzeni statku pasażer­skim Olympic Car­ri­er. Gracze pod presją cza­su i okolicznoś­ci prowadzą między sobą śledzt­wo i próbu­ją przetr­wać pojaw­ia­jące się zagroże­nia. Wyma­gane wcześniejsze zgłoszenia. Ofer­u­je­my pomoc przy kom­ple­towa­niu stro­jów, ale jest też możli­wość gry w neu­tral­nym współczes­nym ubiorze. Lista postaci Kap­i­tan John Wilner – Dowód­ca Olympic Car­ri­er (uwa­ga: trud­na …

Olimpic Car­ri­er Read More »

Poprzedni lokatorzy

Poprzed­ni loka­torzy to opowieść o zmi­anach, nieuchron­nie zachodzą­cych w ludzi­ach, osad­zona w kon­wencji his­torii o duchach. Miłość i zau­fanie ściera się tutaj ze zgorzknie­niem i nien­aw­iś­cią, które prowadzą ostate­cznie do tragedii. Duchy przeszłoś­ci nie dają się odeg­nać, a przyszłość leży w rękach graczy. Czy his­to­ria musi się powtórzyć? Gra bez akty­wnego udzi­ału wid­owni, jed­nak zaprasza­my …

Poprzed­ni loka­torzy Read More »

Tajemnice Blackwater Mansion

Tajem­nice Black­wa­ter Man­sion to larp detek­ty­wisty­czny. Każ­dej po­sta­ci zależy na roz­wi­kła­niu za­gad­ki… Lub przy­naj­mniej na przeko­na­niu innych do swo­jej wer­sji wydarzeń. Opró­cz czy­stej lo­gi­ki rządzącej cią­giem wy­da­rzeń ol­brzy­mie zna­cze­nie mają motywac­je każdej z po­sta­ci. Dobrze, aby były ra­czej wi­docz­ne, niż ab­so­lut­nie skry­te. Któż bowiem jest w stanie w takiej sytu­acji zachować całkowicie zim­ną krew? Przed grą …

Tajem­nice Black­wa­ter Man­sion Read More »

Salem 1906

Akc­ja larpu Salem 1906 dzieje się w miasteczku Dun­wich na Środ­kowym Zachodzie Stanów Zjed­noc­zonych na początku XX wieku. Larp przyjmie for­mę qua­si-pro­ce­­su sądowego. Kon­wenc­ja zaś­ciankowego miastecz­ka, w którym utrzymy­wanie pozorów ważniejsze jest od moral­noś­ci.

Przewiń do góry