Strona główna » program » Strona 2

Summer Week 2021: Program 1.0

W ubie­gły week­end otwo­rzy­li­śmy For­mu­la­rze Zgło­sze­nio­we dla Autorów/Autorek, Pro­wa­dzą­cych i Producentów/Producentek lar­pów. Cze­ka­my z nie­cier­pli­wo­ścią na Wasze gry, pomy­sły na to, co chcie­li­by­ście popro­wa­dzić — no i z chę­cią podzie­li­my się doświad­cze­niem w reali­za­cji i przy­go­to­wy­wa­niu gier. Bynaj­mniej, nie zna­czy to, że nie pra­co­wa­li­śmy nad pro­gra­mem nasze­go festi­wa­lu! Wręcz prze­ciw­nie: od kil­ku mie­się­cy selek­cjo­no­wa­li­śmy i wybieraliśmy …

Sum­mer Week 2021: Pro­gram 1.0 Read More »

BlackBox Summer Week 2020 — Program Festiwalu

Kocha­ni! W pierw­szych sło­wach tej wia­do­mo­ści wypa­da nam napi­sać: nie wie­my jak poto­czą się spra­wy. Nie wie­my, jak będzie wyglą­dał przy­szły tydzień, naj­bliż­szy maj, tego­rocz­ne lato. Sytu­acja zwią­za­na z pan­de­mią chwi­lo­wo wyrzu­ci­ła z naszych słow­ni­ków takie poję­cia jak “na pew­no”, “na stó­wę” i wie­le innych o tym samym zna­cze­niu. Nasz zespół przy­go­to­wu­je dla Was drugą …

Black­Box Sum­mer Week 2020 — Pro­gram Festi­wa­lu Read More »

Przewiń do góry