BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  24 sierp­nia 2024

Wieści

 • BB3C No.7 – Dzień Kobiet!

  BB3C No.7 – Dzień Kobiet!

  |

  |

  Nie masz pomy­słu, jak uczcić Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet? Trzy goź­dzi­ki to za mało? Wyj­ście do kina było na Walen­tyn­ki? Mamy dla Cie­bie pomysł na wie­czór! Na kolej­ne spo­tka­nie w ramach Black­Box 3City przy­go­to­wa­li­śmy dwa sce­na­riu­sze, któ­re deli­kat­nie nawią­zu­ją do powszech­nie obcho­dzo­ne­go świę­ta. Pierw­szy z nich to kome­dio­wy jeep­form Mężo­wie. Kla­sycz­na kome­dia pomy­łek, w któ­rej spryt­na Dama usiłuje…

  Czy­taj dalej

 • Pokolenia — bilety dostępne online

  Pokolenia — bilety dostępne online

  |

  |

  Wybie­ra­cie się do nas w nie­dzie­lę na lar­pa Poko­le­nia? To świet­nie! Cie­szy­my się i mamy dla Was dobrą wia­do­mość. Dziś uru­cho­mi­li­śmy sprze­daż bile­tów onli­ne. Jeśli więc chce­cie zagwa­ran­to­wać sobie udział w grze, już teraz może­cie sko­rzy­stać z lin­ka umiesz­czo­ne­go na pod­stro­nie z opi­sem gry, albo na samym dole niniej­szej stro­ny, gdzie znaj­du­je się har­mo­no­gram naj­bliż­szych spotkań.…

  Czy­taj dalej

 • Larpowanie po nordycku, edycja 2014

  Larpowanie po nordycku, edycja 2014

  |

  |

  Jed­nym z powo­dów, dla któ­rych lar­po­wa­nie jest jed­nym z naj­lep­szych hob­by na świe­cie, jest róż­no­rod­ność gier i ich gatun­ków. Jeśli dobrze poszu­kać, popró­bo­wać tego i owe­go, każ­dy może zna­leźć lar­py dla sie­bie. Wśród „lar­po­wych szkół” od lat prym wio­dą dwie: anglo­sa­ska i nor­dyc­ka. Z ta pierw­szą koja­rzą się przede wszyst­kim duże, epic­kie gry w klimatach…

  Czy­taj dalej

 • Galeria BlackBox No.5

  Galeria BlackBox No.5

  |

  |

  Za nami kolej­ny larp – Klą­twa Posia­dło­ści Wha­te­ly. Było tak mrocz­no i okul­ty­stycz­nie, że nawet nasz apa­rat poczuł się w obo­wiąz­ku samo­dziel­nie dobie­rać nie­zwy­kłe para­me­try. Stąd też część foto­gra­fii w dzi­siej­szej gale­rii ma wyjąt­ko­wo arty­stycz­ny cha­rak­ter. Co do samej gry: speł­ni­ła swo­ją rolę. Uda­ło nam się wybrać z Wami w kli­ma­tycz­ną podróż na aukcję do angiel­skiej posiadłości.…

  Czy­taj dalej

 • BlackBox No.6: Podróż, podróż

  BlackBox No.6: Podróż, podróż

  |

  |

  Macie już pla­ny na 22 lute­go? Jeśli nie, pro­po­nu­je­my, żeby­ście wybra­li się gdzieś z nami. Macie wybór. Może­cie zde­cy­do­wać się na kil­ku­dnio­wy wypad trój­ki przy­ja­ciół do dom­ku za mia­stem. Uprze­dza­my – nie będzie ani weso­ło, ani różo­wo, ani kolo­ro­wo. Gra, któ­rą popro­wa­dzi Doro­ta Kali­na Tro­ja­now­ska, to jeep­form Ja, Ty i Robin, autor­stwa pocho­dzą­cej ze Szwe­cji Anny Westerling.…

  Czy­taj dalej