Strona główna » fantasy » Strona 4

Hatstall Homecoming

Larp prze­no­si gra­czy do magicz­ne­go uni­wer­sum zna­ne­go z cyklu powie­ści o Har­rym Pot­te­rze pod koniec dru­giej deka­dy XXI wie­ku. Opo­wia­da o nie­unik­nio­nym roz­li­cze­niu się z prze­szło­ścią; zamy­ka­niu jed­nych drzwi i otwie­ra­niu nowych. Pod­no­si kwe­stię trud­no­ści w pod­ję­ciu decy­zji i zna­le­zie­niu odpo­wie­dzi na pyta­nie jak dłu­go war­to o coś wal­czyć, a w któ­rym momen­cie powie­dzieć “dosyć”, …

Hat­stall Home­co­ming Read More »

Czarne Serce Kamelotu

The Black Hart of Came­lot to cham­ber larp osa­dzo­ny w mitycz­nym “zło­tym wie­ku śre­dnio­wie­cza” — epo­ce Kró­la Artu­ra. Opo­wia­da o spo­tka­niu  legen­dar­nych panów i damy w Came­lot,  któ­re ukształ­tu­je los Kró­le­stwa Wiel­kiej Bry­ta­nii. Sce­na­riusz daje moż­li­wość wcie­le­nia się w jed­ną z 24 zna­nych z popkul­tu­ry posta­ci, w tym Artu­ra, Ginew­ry, Lan­ce­lo­ta, Mor­ga­ny Fay, Tri­sta­na i …

Czar­ne Ser­ce Kame­lo­tu Read More »

Miłość w czasie Czarazy

Naj­bar­dziej nie­grzecz­ny fre­eform spo­śród zgło­szo­nych do kon­kur­su Gol­den Cobra 2018. Nie dostał nagro­dy ani wyróż­nie­nia, ale po prze­czy­ta­niu sce­na­riu­sza — skradł nasze ser­ca. Rzad­ko pre­zen­tu­je­my gry 18+, ale tym razem nie może­my się powstrzy­mać. Za bar­dzo lubi­my grę fabu­lar­ną Dun­ge­ons and Dra­gons i komik­sy spod szyl­du Ogla­fa. Lek­ka gra dla doro­słych fanów jed­ne­go i drugiego …

Miłość w cza­sie Cza­ra­zy Read More »

Przewiń do góry