BlackBox Summer Week 2020 — Program i Harmonogram Festiwalu


Dro­dzy Uczest­ni­cy i Uczest­nicz­ki Festi­wa­lu! Poni­żej znaj­dzie­cie kom­plet­ny pro­gram i har­mo­no­gram nasze­go Festi­wa­lu. Oprócz niżej wymie­nio­nych gier, mamy w zapa­sie jesz­cze kil­ka dodat­ko­wych punk­tów pro­gra­mu. Pod­czas same­go Festi­wa­lu otrzy­ma­cie dostęp do sce­na­riu­szy w for­ma­cie Print&Play, gdy­by­ście mie­li ocho­tę popro­wa­dzić grę w try­bie OFFbroad­way. Jako Orga­ni­za­to­rzy zastrze­ga­my sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w zapre­zen­to­wa­nym pla­nie w try­bie “na bie­żą­co”, jeśli zaj­dzie taka potrze­ba. Jeśli chcesz odwie­dzić nas na krót­ko, aby zagrać w kon­kret­ną grę — skon­tak­tuj się z nami i upew­nij, że w har­mo­no­gra­mie nie zaszły zmiany. 

Niedziela, 23 sierpnia

Poniedziałek, 24 sierpnia

Wtorek, 25 sierpnia

Środa, 26 sierpnia

Czwartek, 27 sierpnia

Piątek, 28 sierpnia

Sobota, 29 sierpnia

  • 11:00 — 13:00 — Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le, Epi­zod 04
  • 14:00 — 16:00 — Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le, Epi­zod 05
  • 17:00 — 19:00 — Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le, Epi­zod 06
  • 20:00 — 22:00 — Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le, Epi­zod 07
  • 23:00 — 01:00 — Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le, Epi­zod 08
  • 01:30 — Ofi­cjal­ne zakoń­cze­nie Festi­wa­lu Black­Box Sum­mer­We­ek 2020

Niedziela. 30 sierpnia

  • 11:00 — Poże­gna­nie Uczest­ni­ków i Uczest­ni­czek Festiwalu
  • 12:00 — Opusz­cze­nie dom­ków traperskich


Opublikowano

w

przez